Vergadering van Regeringsgedelegeerden (Atlantische Raad)

Geopoeia
Jump to: navigation, search

De Vergadering van Regeringsgedelegeerden is een bijeenkomst van ministers en/of regeringsleiders van de Deelnemende Landen van de Atlantische Raad. Dit artikel geeft een overzichten van alle gehouden Vergaderingen en de besproken onderwerpen.

Template:Toclimit

Organisatie

De Vergadering van Regeringsgedelegeerden komt ten minste een keer per jaar bijeen om actuele situaties te bespreken en eventuele beslissingen te nemen (over die actuele situaties en/of voorstellen de Atlantische Raad betreffende). Afhankelijk van de onderwerpen kunnen deelnemende landen kiezen of ze de regeringsleider sturen of een minister. In geval van stemmen heeft elk deelnemend land een stem en wordt er bij meerderheid van stemmen beslist. De onderwerpen waarover gestemd zou moeten worden, zouden niet van dien aard moeten zijn dat het bestaan van een 2/3-meerderheid of veto's noodzakelijk is.

0e Vergadering van Regeringsgedelegeerden (2014)

Oprichtingsvergadering

30 augustus 2014
Oca, Kartjas
18 Deelnemende Landen

3 Agendapunten

De 0e Vergadering van Regeringsgedelegeerden of de Oprichtingsvergadering, werd gehouden op 30 augustus 2014 in Oca, Kartjas. Tijdens deze Vergadering werd de Atlantische Raad opgericht. Van alle oprichtende landen was een vertegenwoordiger aanwezig, die allen het 'Verdrag van Oca' tekenden. De volgende Deelnemende Landen waren bij de oprichting aanwezig:

 • Antalmenië
 • Ardeim
 • Brilamontio
 • Carthamië
 • Cylenië
 • Dumerië
 • Fijdië*
 • Frankenland
 • Imaginië
 • Iwtopaidanië*
 • Kartjas
 • Kwamng Yung
 • Kvarinsuloj
 • Laconië*
 • Maldarië
 • Schellingen
 • Solwezië
 • Sustulië
 • Tholenië
 • Uneta
 • Zerderen

* Deze landen konden vanwege nader te noemen redenen niet deelnemen aan de Atlantische Raad.

Besluiten

Tijdens de Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

 • Er moet een logo voor de Atlantische Raad komen.
 • De eerste Vergadering van Regeringsgedelegeerden zal worden gehouden in Tolloysen, Maldarië.

Nadat door alle oprichtende Deelnemende Landen het Verdrag van Oca is geratificeerd, is besloten om de Atlantische Raad officieel te laten starten op 1 september 2015. Zoals beschreven in het Verdrag van Oca zal de eerste Secretaris-Generaal uit Antalmenië komen.

1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden (2016)

1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

2 april 2016
Tolloysen, Maldarië
18 Deelnemende Landen

9 Agendapunten

De 1e Vergadering van Regeringsgedelegeerden werd gehouden op 2 april 2016 in Tolloysen, Maldarië. Tijdens deze vergadering zijn de volgende punten behandeld:

2. Oprichting van een Atlantisch Gerechtshof, te vestigen in een der deelnemende landen

Tijdens de Vergaring is besloten dat er een Atlantische Gerechtshof (AG) moet komen. Dit rechtsprekend orgaan moet dienen voor het oplossen van internationale conflicten. Het gaat hierbij om zaken die ten minste twee Deelnemende Landen aangaat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zaken waarbij het AG de volledige bevoegdheid heeft, en zaken waarbij het AG beperkte bevoegdheid heeft.

A. Volledige bevoegdheid:

 • Internationale oorlogsmisdadigers in een conflict tussen deelnemende landen, tegen wie in ten minste twee van de deelnemende landen een gerechtelijke procedure loopt.
 • Geschillen tussen deelnemende landen. Voorwaarden:
 • wanneer ten minste een van de in het geschil betrokken deelnemende landen hierom vraagt
 • wanneer een derde deelnemende land hierom vraagt en de nadelige effecten van het geschil voor dit derde land afdoende zijn vastgesteld (hier is dus een procedure vóór de eigenlijke procedure nodig).

B. Beperkte bevoegdheid.

 • De zaak moet ten minste twee deelnemende landen van de AR aangaan
 • De bevoegdheid van het AG moet door de betrokken deelnemende landen erkend zijn
 • Indien van toepassing en indien mogelijk: de zaak moet reeds op nationaal (bilateraal) niveau door alle mogelijke normale bevoegde justitiële instanties behandeld zijn (d.w.z. dat één van de deelnemende landen reeds een nationaal gerechtshof in het eigen of het andere betrokken land toestemming gegeven heeft deze zaak te behandelen; indien hier geen sprake van is/kan zijn, dan zou de zaak meteen naar het AG kunnen worden doorgeschoven).
 • Voor aanname van een zaak dient het AG eerst vast te stellen of het ontvankelijk is. Hierin dient het AG enige terughoudendheid te betrachten. Het AG kan zich niet-ontvankelijk verklaren:
 • wanneer het internationale karakter van de zaak niet afdoende vastgesteld is.

Uitspraken in de onder B genoemde zaken kunnen slechts automatisch beschouwd worden als precedent voor toekomstige zaken waarbij exact dezelfde landen betrokken zijn; voor andere bij het AG aangesloten landen geldt dat de nationale hoogste justitiële instantie in een vergelijkbare zaak een door het AG gedane uitspraak eerst als precedent moet erkennen.

Locatie

Voor de locatie van het Atlantisch Gerechtshof (AG) zijn de volgende locaties aangedragen:

 • Bodegarde, Ardeim
 • Guiliano, Imaginië
 • Rabensburgh, Frankenland
 • Rugeneim, Solwezië

Tijdens de volgende Vergadering zal een besluit over de locatie worden genomen.

3. Oprichting van een Cultureel en Wetenschappelijk Bureau, te vestigen in een der deelnemende landen

Stemmingen

Tijdens de Vergadering zijn de volgende stemmingen gehouden:

 • 10.000 gesubsieerde studieplekken voor internationale studenten die dmv programma’s gekozen worden.
 • Financiëring bepaald door A) percentage van BBP of B) inwonertal.
 • Standaardisering van diploma’s door heel Atlantis.
 • Het beheren van nationale monumenten op Atlantisch niveau.

Wat zijn de uitslagen van de stemmingen?

Locatie

Voor de locatie van het Cultureel en Wetenschappelijk Bureau zijn de volgende locaties aangedragen:

 • Bodegarde, Ardeim
 • Daestro, Cylenië
 • Rugeneim, Solwezië

Tijdens de volgende Vergadering zal een besluit over de locatie worden genomen.

4. Oprichting van een Orgaan voor Standaardisatie, te vestigen in een der deelnemende landen

Besluiten

Tijdens de Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

 • Zo veel mogelijk aansluiten bij ISO-standaarden en geen 'dubbele' eigen standaarden te creëren, tenzij de ISO-standaard ontoereikend of absent is.
 • Standaarden moeten niet verplicht worden.
 • Het bedrijfsleven moet bij het ontwerp van standaarden betrokken worden.

Locatie

Daarnaast is er besloten dat het Orgaan voor Standaardisatie moet worden opgericht. Hiervoor zijn de volgende locaties aangedragen:

 • Agers, Maldarië
 • Bodegarde, Ardeim
 • Reĝaponto, Brilamontio
 • Rugeneim, Solwezië
 • stad in Tholenië

Tijdens de volgende Vergadering zal een besluit over de locatie worden genomen.

5. Toelating nieuwe deelnemende landen (zie artt. 15-18 van het Verdrag van Oca; in alfabetische volgorde te bespreken)

De vergadering stemde bij het behandelen van de toelating van landen aanvankelijk toe met stemronden zonder voorafgaand debat. Dit ging tot de stemming over Forezen was geweest, waarbij een aantal landen tegen stemden. Toen is alsnog uitvoerig en verhit gedebatteerd over het al dan niet toelaten van Davaledaanse landen. Een aantal landen wilden eerst een stabiele AR creëren alvorens de door hen over het algemeen instabiel beschouwde landen op Davaleda toe te laten, andere landen vonden dit je reinste discriminatie op basis van geografie.

De waarnemend voorzitter hield daarom een stemming van orde, met als opties om de verdere stemming over toelating uit te stellen tot de volgende vergadering, om door te gaan met stemming zonder behandeling van de Davaledaanse landen, of om de stemming voort te zetten conform agenda. Er werd geen meerderheid verkregen voor afwijken van de agenda, waarop de stemming werd voortgezet en Tholenië haar tot dan toe uitgebrachte stemmen herriep en zich verder van stemmen onthield. Uiteindelijk kwamen er bij de Davledaanse landen vooral blanco stemmen en tegenstemmen, waardoor deze landen in feite nog niet toegelaten kunnen worden.

De volgende landen zijn al dan niet toegelaten tot de Atlantische Raad:

 • Aneva: toegelaten
 • Benjiland: toegelaten
 • Burghteland: toegelaten
 • Eduko: toegelaten
 • Finoccië: toegelaten
 • Forezen: niet toegelaten
 • Fryseach: toegelaten
 • Hochmark: toegelaten
 • Nefen en Daar: toegelaten
 • Nieuwegouwen: toegelaten
 • Paganië: toegelaten

6. Grensconflict tussen Carthamië en Tholenië (te bevestigen door Tholenië; als Tholenië 'nee' zegt, kan het niet behandeld worden vanwege art. 7.1 in het Verdrag van Oca)

nader te bespreken

7. Vaststelling nadere regelgeving omtrent de locatie van de Vergadering van Regeringsgedelegeerden (zie Art. 11.4)

nader te bespreken

2e Vergadering van Regeringsgedelegeerden (2017)

2e Vergadering van Regeringsgedelegeerden

onbekend
onbekend
19* Deelnemende Landen

8* Agendapunten

nadere informatie volgt