Politiek van Kwang Yung

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Kwang Yung is een parlementaire republiek met een bicameraal parlement. De president en de rest van de regering worden benoemd en ontslagen door het Lagerhuis. Het Lagerhuis heeft 60 leden; het Hogerhuis 40.

(Inleiding uit te breiden.)


wetgeving

Wetsvoorstellen kunnen worden ingediend door de regering en de huizen van het parlement. Het Lagerhuis heeft recht van amendement; het Hogerhuis niet, maar kan een wetsvoorstel terugsturen naar het Lagerhuis. Een wetsvoorstel wordt aangenomen indien het gesteund wordt door een meerderheid in het Lagerhuis en een meerderheid in de twee huizen gezamenlijk. (Tot 1994 was een meerderheid in beide huizen vereist, maar bij de grondwetswijziging van dat jaar is dat veranderd. Onder de huidige systematiek kan het Hogerhuis geen wet blokkeren als dat voorstel in overgrote meerderheid door het Lagerhuis gesteund wordt.)

grondwet

(Toe te voegen.)

(Noot: Wie stemrecht heeft wordt niet bepaald in de grondwet, maar in de kieswet.)

Voor grondwetswijziging is een twee-derde meerderheid in de gezamenlijke vergadering van de twee huizen noodzakelijk (en in sommige gevallen ook toestemming van de andere twee leden van de Centraal Borealische Vrijhandelszone). Die gezamenlijke vergadering komt uitsluitend bijeen om te besluiten over wijziging van de grondwet.

het Hogerhuis / Shong-guei

In de 15e eeuw namen de Qán piraten hun beslissingen door middel van een soort gekozen parlement waarvoor alleen de piraten zelf stemrecht hadden. Dat stemrecht was echter erfelijk: na overlijden van een piraat ging het over op diens oudste zoon. Hieruit ontstonden de Qán Clans. Iedere clan stamt in mannelijke lijn af van één van de oorspronkelijke opvarenden van de muiters- / piraten-schepen. (Zie Geschiedenis van Kwang Yung.) In 1441 werd dit geformaliseerd. Iedere "clan" (shong 宗) kreeg één stem voor de Shong-guei 宗會 (de 'clan-raad'), waarbij 'clan' gedefinieerd werd als een piraat en al zijn mannelijke nakomelingen in rechte lijn. Sinds 1875 heet de Shong-guei officieel "Hogerhuis" (上會), maar de oude naam wordt nog steeds veel gebruikt.

Op een paar uitzonderingen na zijn alle clans georganiseerd in allianties en in de praktijk worden de zetels in het Hogerhuis toegewezen aan clan-allianties. Als er één zetel voor een alliantie is gaat die zetel altijd naar de leidende clan in de alliantie. Sommige allianties bezetten meerdere zetels. Verdeling daarvan is op basis van invloed binnen de alliantie. Als een alliantie te klein wordt om een zetel te bezetten, dan valt die uit elkaar en gaan de delen op in andere allianties (of worden onafhankelijk en verliezen daarmee hun invloed op het Hogerhuis). Eens per twee jaar wordt gecontroleerd of de zetelverdeling nog overeenstemt met de grootte van de clan allianties. Aangezien daarin betrekkelijk weinig verandering plaatsvindt zijn de verschuivingen slechts minimaal. De huidige zetelverdeling (zie Qán Clans) is al sinds 1997 dezelfde.

Vergadering van Clanhoofden

De Vergadering van Clanhoofden bestaat uit alle clanhoofden van alle clans en komt bijeen op verzoek van het Hogerhuis of de regering. De Vergadering bepaalt de samenstelling van het Hogerhuis (indien wijziging noodzakelijk is) en kan de regering ontslaan. De Vergadering heeft geen andere formele bevoegdheden. In de Vergadering heeft ieder clanhoofd 1 stem. (Grootte van clans heeft dus geen invloed op de samenstelling van het Hogerhuis.)

het Lagerhuis

Het Lagerhuis (下會) heeft 60 zetels die worden gekozen door mannelijke staatsburgers van 20 jaar en ouder. Sinds de jaren 60 bestaat er een beweging die er naar streeft het kiesrecht uit te breiden naar vrouwen en permanent ingezetenen en de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar 18, maar vooralsnog bestaat daarvoor geen meerderheid in Lagerhuis en Hogerhuis.

Leden van het Lagerhuis worden gekozen middels een districtenstelsel met de Single transferable vote methode. Er zijn 13 districten waarvan de kleinste ongeveer 10.000 inwoners (niet stemgerechtigden!) en de grootste bijna 27.000 inwoners heeft. (Kiesdistricten moeten niet verward worden met regio's, ook wel "districten" genoemd, maar officieel "tsu", alhoewel veel kiesdistricten met tsu samenvallen.) Het aantal zetels per district wordt zodanig berekend dat het totaal op 60 uitkomt. Bij de verkiezingen van 2014 betekende dit dat het aantal inwoners door 4755 gedeeld werd en vervolgens afgerond. De kleinste districten hebben daardoor 2 zetels; de grootste 6. De hoofdstad is overigens in vier districten verdeeld; de op één na grootste stad in twee.

Het Lagerhuis kan ontbonden worden door het Hogerhuis op voorstel van de regering, of door zichzelf.

huidige zetelverdeling

Referencearrow.png Hoofdartikel: Verkiezingen in Kwang Yung

De huidige zetelverdeling is het resultaat van de Lagerhuisverkiezingen van 2014.

  • 17 zetels Liberaal-Democratische Partij, 自由民主党, LDP;
  • 8 zetels Volkspartij, 隍岩人民党, KVP;
  • 9 zetels Communistische Partij, 隍岩共産党, KCP;
  • 8 zetels Sociaal-Democratische Partij, 社会社民党, SDP;
  • 5 zetel Groene Partij, 綠党, GP;
  • 3 zetels Oostpartij, 東党/, OP;
  • 10 zetels onafhankelijken*, waarvan 3 conservatief (geaffilieerd aan de volkspartij) en 7 niet geaffilieerd met één van de twee grote partijen.

Noot (*):
"Onafhankelijken" zijn niet formeel gelieerd aan een partij. Onafhankelijken die meestal met de Volkspartij meestemmen zijn hier geclassificeerd als "conservatief". Echter, "conservatieve" onafhankelijken stemmen niet altijd met de Volkspartij mee, maar behoren soms ook tot de oppositie. De onafhankelijken zijn derhalve wat onvoorspelbaar en omdat hun aantal groot is is hun rol in de politiek van Kwang Yung eveneens groot.

politieke partijen

Liberaal-Democratische Partij, 自由民主党, Zhǝ Yú M̊iéng Xhu Dháng
(Verkorte naam: 自民党, Zhǝ M̊iéng Dháng. Afkorting (in buitenlandstalige pers): LDP.)
Gematigd liberale partij. Combineert vrijhandelsideologie met liberale ideeën over staat en burgerrechten en beperkt sociaal beleid. Vanouds de belangrijkste opositiepartij van Kwang Yung.

Volkspartij, 隍岩人民党, Khuáng Yǝ́ng Cen M̊iéng Dháng
(Verkorte naam: 人民党, Cen M̊iéng Dháng. Afkorting (in buitenlandstalige pers): KVP.)
Zeer conservatieve en nationalistische partij. (Neo) liberaal op economisch gebied. Vanouds de dominante partij van Kwang Yung.

Communistische Partij, 隍岩共産党, Khuáng Yǝ́ng Ghong Jhán Dháng
(Verkorte naam: 共産党, Ghong Jhán Dháng. Afkorting (in buitenlandstalige pers): KCP.)
Een "ouderwetse" Marxistische partij, die vooral aanhang heeft onder arbeiders (en anderen) die niet tot één der Qán clans behoren.

Oostpartij, 東党/, Tong Dháng / Oustapaatai
(Tjannese naam: 東党, Tong Dháng. Tongmaanse naam , Oustapaatai. Afkorting (in buitenlandstalige pers): OP.)
Een gematigd conservatieve partij die soms de Volkspartij en soms de Liberaal-Democraten steunt, maar die vooral de belangen van het Tongmaans-talige noorden en oosten verdedigt.

Sociaal-Democratische Partij, 社会社民党, Ʒo H̊uei M̊iéng Xhu Dháng
(Verkorte naam: 社会党, Ʒo H̊uei Dháng. Afkorting (in buitenlandstalige pers): SDP.)
Een sociaal-democratische partij (van de linkervleugel).

Groene Partij, 綠党, Lǝ Dháng
(Afkorting (in buitenlandstalige pers): GP.)
Een links-liberale, environmentalistische partij.

Er zijn daarnaast nog wat andere, kleinere partijen, maar die hebben op dit moment geen zetels (en meestal ook niet gehad).

stemrecht

Volgens de huidige Kieswet hebben alleen mannelijke staatsburgers van 20 jaar en ouder actief stemrecht, en alleen mannelijke staatsburgers van 30 jaar en ouder passief stemrecht. Sinds de jaren 60 bestaat er een beweging die er naar streeft het actief en passief kiesrecht uit te breiden naar vrouwen en permanent ingezetenen (dit laatste alleen actief en alleen voor de districten) en de leeftijdsgrens te verlagen naar 18 jaar, maar vooralsnog bestaat daarvoor geen meerderheid in Lagerhuis en Hogerhuis. De KVP is hier altijd fel tegen geweest; de KCP en SDP altijd zeer voor; en de LDP en OP zijn geleidelijk van gematigd tegen naar voor verschoven. De onafhankelijke Lagerhuis-leden zijn lastiger in te schatten, maar voor zover bekend zijn er 13 tegen en 8 voor. Dit betekent dat er een kleine meerderheid voor deze wijzigingen bestaat in het Lagerhuis. Van het Hogerhuis is echter ongeveer tweederde tegen en er bestaat daardoor net geen meerderheid in de twee Huizen samen. (Volgens de meest recente peiling zouden er nu 33 stemmen van 60 in het Lagerhuis voor zijn, en 47 van 100 in de twee Huizen gezamenlijk.) De marge is echter zeer klein en na de Lagerhuisverkiezingen van 2014 zou er derhalve voor het eerst een meerderheid voor de wijziging kunnen ontstaan.

de Regering

De regering wordt benoemd en ontslagen door het Lagerhuis, maar kan ook door de Vergadering van Clanhoofden ontslagen worden. De president is hoofd van de regering.

Huidig president is Liao Qhi Hu 廖吉旭, een onafhankelijk politicus van de clan Bhéi Liao 北廖 en geaffilieerd met de Volkspartij (dat laatste evenals al zijn voorgangers).

Districtsraden (Tsu-guei)

(Toe te voegen.)

區會

De zes gewone districten (Tsu 區) ...

Jǝ Lhiéng Zhǝ Ʒhǝ Tsu 寂林自治區 ("Tugnugt Autonoom District") ...