Over Geopoeia

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

Het doel van Geopoëia (deze website) is de uitwisseling van informatie over creatieve tegenfeitelijkheid. ‘Creatieve tegenfeitelijkheid’ is de schepping (of 'constructie') van fictieve (imaginaire, tegenfeitelijke) varianten van delen of aspecten van de wereld zoals we die kennen, en omvat geofictie, geconstrueerde werelden en talen, en tegenfeitelijke geschiedenis. Deze website beoogt haar doel te bereiken door (1) informatie over creatieve tegenfeitelijkheid te verzamelen en te delen in een encyclopedie-achtige vorm door middel van een wiki, en (2) het faciliteren van discussie over creatieve tegenfeitelijkheid door middel van een forum.


creatieve tegenfeitelijkheid

Alhoewel creatieve tegenfeitelijkheid veel verschillende vormen kan aannemen en doelen kan hebben, is deze website expliciet gericht op vormen van geografische, maatschappelijke, culturele, historische en talige tegenfeitelijkheid met geen ander primair doel dan het plezier van het scheppen; zoals:

 • geofictie: de schepping van fictieve geografische entiteiten (landen, steden, planeten, enz.);
 • geconstrueerde werelden of ‘conworlds’;
 • tegenfeitelijke of alternatieve geschiedenissen; ‘what-als?’-geschiedenissen; ‘uchronie’;
 • geconstrueerde talen of ‘conlangs’.

De eerste twee, ‘geofictie’ and ‘wereld-constructie’ overlappen, maar geen van beide is een deelverzameling van de ander. Geofictie wordt meestal gedefinieerd als zonder ander primiar doel dan het plezier van het scheppen, terwijl veel geconstrueerde werelden zijn gecreëerd ten behoeve van een spel of als setting voor een roman. Dergelijke werelden, die dus een ander primair doel hebben dan het plezier van het scheppen zelf, vallen niet onder de 'creatieve tegenfeitelijkheid' zoals hier gedefinieerd en waar Geopoëia zich op richt.

Hetzelfde is het geval met tegenfeitelijke creaties die meer dan tegenfeitelijk (beogen te) zijn, die zijn gerealiseerd of bedoeld zijn om te worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn kunsttalen die zijn bedoeld om te worden gebruikt zoals Esperanto, en Utopieën die bedoeld zijn om te worden gerealiseerd (en die dus meer politiek zijn dan literair of beschrijvend). Veel 'micronaties' zijn uitgesloten om de zelde reden, maar zelfs minder serieuze micronaties zijn meer rollenspellen dan 'creatieve tegenfeitelijkheid'.

Desondanks kunnen dergelijke uitgesloten tegenfeitelijke creaties best genoemd worden of (korte!) wiki-pagina's krijgen op deze website. Ze vallen alleen niet onder de doelstelling van de website en alles meer dan korte beschrijving zal dus worden verwijderd. Anderszijds, als je een taal hebt bedacht, of een land, of een wereld, of de geschiedenis van de Aarde vanaf 1644 hebt herschreven, dan mag je daarover zoveel wiki-pagina's toevoegen als je maar wilt - tenminste, als die pagina's aan de richtlijnen hieronder voldoen. En daarnaast kun je scheppingen en die van anderen bediscussiëren in de forums van deze website.

deelname

Iedereen die is geinteresseed in creatieve tegenfeitelijkheid is welkom om mee te werken aan deze website, als hij of zij zich normaal/beleefd opstelt tegenover andere deelnemers, en de bijdragen van andere deelnemers (en die deelnemers zelf) respecteert. Er zijn nog wat andere regels (zie hieronder), maar beleefdheid en respect zijn verreweg de belangrijkste.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze spelling en grammatica corrigeren waar nodig.

Dit is geen website voor kinderen - deelnemers moeten tenminste 15 jaar oud zijn.

andere talen (dan Engels)

De primaire taal van deze website is het Engels. Bijdragen in andere talen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. (Met 'talen' wordt hier overigens 'echte' Aardse talen gesproken door een substantieel aantal mensen bedoeld.)

Wiki pagina's mogen alleen worden geschreven in het Engels of in een andere taal (zoals het Nederlands) waarvoor er een complete vertaling is van deze pagina en de hoofdpagina van de wiki.

Deze pagina is een Nederlandse vertaling van de originele Engelstalige About Geopoeia(en) pagina. In geval van onduidelijkheid of conflict is altijd de originele Engelstalige versie bepalend.

(Voor regels m.b.t. toevoeging van talen, zie de Engelstalige versie van deze pagina.)

Als een wiki pagina beschikbaar is in meerdere talen, dan moet dat bovenaan die pagina worden aagegeven op dezelfde wijze als dat bij deze pagina het geval is. (Voor de formatting code, zie de help pagina(en).)

Als een Engelse en niet-Engelse pagina over hetzelfde onderwerp dezelde naam zouden hebben (bijv. de landsnaam), dan heeft het de voorkeur dat aan de naam van de niet-Engelse pagina een schuine streep (/) en de tweelettercode van de betreffende niet-Engelse taal wordt toegevoegd. Voor het Nederlands betekent dat toevoeging van '/nl' aan de naam/titel van de Nederlandstalige versie van de pagina. (Als de Nederlandstalige pagina veel belangrijker en uitgebreider is dan de Engelstalige en er veel meer naar de Nederlandstalige pagina gelinkt wordt, dan is dat een goed reden om het 'andersom' te doen; d.w.z. om aan de Engelstalige pagina '/en)' toe te voegen en om de 'kale' naam voor de Nederlandstalige pagina te gebruiken.)

Link niet naar anderstalige pagina's zonder vermelding van die andere taal door middel van de code {{lang|en}} (resulterend in: (en)), waarbij 'en' vervangen wordt door de betreffende twee-letterige taalcode ('en' is Engels).

Deelnemers mogen een enkele pagina in een fictieve (gecontrueerde) taal maken als voorbeeldtekst voor die taal, maar niet meer dan die ene pagina.

Deelnemers worden aangemoedigd om pagina's te vertalen of om vertaalde samenvattingen van pagina's te maken en om die vertalingen/samenvattingen als nieuwe pagina's toe te voegen.

wiki regels

Niemand is eigenaar van een wiki-pagina. Zelfs als je een wiki-pagina maakt voor een fictieve taal, wereld, of land dat je zelf gecreëerd hebt, dan is die pagina niet jouw eigendom. Iedere deelnemer is toegestaan om wiki-pagina's te verbeteren waar nodig. Sterker nog, dat wordt van alle deelnemers verwacht. Het tegenwerken van verbeteringen door die steeds terug te draaien kan er toe leiden dat je account beëindigd wordt. Daar staat tegenover, dat vandalisme vrijwel zeker tot beëindiging van je account zal leiden. In geval van overtredingen van deze regels, probeer dan niet om dat zelf op te lossen, maar neem contact op met een website administrator en leg uit wat er aan de hand is.

Er is geen strikte limiet aan het aantal wiki-pagina's dat een deelnemer mag maken, maar zeer korte pagina's zijn zeer ongewenst (en kunnen samengevoegd of verwijderd worden door een administrator), en heel lange pagina's kunnen beter opgesplitst worden. (300 woorden is meestal te kort; 3000 meestal te lang. Lange pagina's kunnen eenvoudig korter gemaakt worden door details af te splitsen naar nieuwe pagina's en daarnaar te verwijzen.)

Iedere pagina moet een korte inleiding hebben, gevolgd door een inhoudsopgave, gevolgd door langere tekst opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Pagina's moeten links hebben naar andere pagina's waar van toepassing. 'Wezen' (pagina's waar geen of heel weinig andere pagina's naar verwijzen) kunnen worden verwijderd door website administrators).

Afkortingen als pagina namen/titels en heel korte of algemene pagina namen/titels moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Deelnemers worden aangemoedigd om formatting, opmaak, hyperlinks, spelling en grammatica van alle pagina's die ze bezoeken te corrigeren en verbeteren, om te lange pagina's op te splitsen en te korte samen te voegen. Deelnemers worden verder aangemoedigd om index pagina's te maken en anderssoortige 'meta-inhoud', d.w.z. pagina's die de informatietoegang verbeteren, en/of die vergelijkingen en classificaties van verschillende (soorten) tegenfeitelijke creaties bevatten.

Indien noodzakelijk kunnen administrators pagina namen/titels veranderen. (Bijvoorbeeld als een gebruikte pagina naam op verschillende creaties betrekking kan hebben.) Administrators zijn echter niet verantwoordelijk voor de aanpassing van alle links naar die pagina op andere pagina's.

forum regels

Zoals hierboven al vermeld, van deelnemers wordt verwacht dat ze zich normaal beleefd opstellen. Dat geldt ook voor de forums. Het volgende is niet toegestaan:

 • persoonlijke aanvallen;
 • valse citaten, en valse toeschrijving van meningen aan andere deelnemers;
 • spam;
 • trolling;
 • flooding;
 • racisme, sexisme, en bigotry;
 • excessief vloeken en andersoortig 'onbeschaafd' taalgebruik;
 • het discussiëren over religie, seks, en/of politiek (‘RSP’) buiten het daartoe bestemde forum (dit heeft betrekking of RSP in de 'echte' wereld; er is geen bezwaar tegen het discussiëren over aspecten van RSP in tegenfeitelijke creaties in de normale forums, indien die discussie geen oordelen en/of discussie over 'echte' wereld RSP meebrengt);
 • posting in de ‘verkeerde’ taak (Engels in de algemene forums; een specifieke niet-Engelse taal in de niet-Engelse fora);
 • het beschuldigen van andere deelnemers van overtreding van de regels (neem in zulke gevallen contact op met een site administrator; probeer de kwestie niet zelf op te lossen).

Herhaaldelijke (serieuze) overtreding van deze regels kan leiden tot beëindiging van een deelnemers account.

afbeeldingen

Deze website is hoofdzakelijk tekst-gebaseerd. Alleen administrators kunnen afbeeldingen uploaden. Deelnemers kunnen afbeeldingen voorstellen aan de site administrators. Zie de pagina Richtlijnen voor Afbeeldingen voor verdere informatie.

algemene regels

Het is deelnemers toegestaan om externe links aan wiki pagina's of forum posts toe toe voegen als die relevant zijn voor het onderwerp. Links naar illegale content, inclusief illegale downloads, zijn niet toegestaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot account beëindiging.

Alhoewel deze website is gericht op volwassenen, worden seks, naaktheid en geweld niet op prijs gesteld. Als deelnemers daar behoefte aan hebben kunnen ze eventueel over seks discussiëren in het ‘religion, sex, and violence’ forum, naar het is niet toegestaan afbeeldingen van seksuele aard of links naar websites met zulke afbeeldingen in dat forum of ergens anders op deze website te plaatsen.

En vanzelfsprekend, copyright overtredingen en andere aantastingen van rechten worden niet getolereerd.

correcties en discussie

Iedere deelnemer kan correcties en verbeteringen van deze tekst (of het Engelse origineel) suggereren in het ‘site policy’ forum.

zie verder