Om Geopoeia

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

Syftet med Geopoeia (denna webbsida) är att byta ut information om kreativ kontrafakticitet. `Kreativ kontrafakticitet´är att skapa (eller att konstruera) fiktiva (imaginära, kontrafaktiska) varianter på delar eller aspekter av världen så som vi känner den och omfattar geofiktion, konstruerade världar och språk och kontrafaktisk historia. Denna webbsida vill nå detta mål genom (1) att samla in och befrämja spridningen av information om kreativ kontrafakticitet i en encyklopedisk form genom en wiki, och (2) att tillhandahålla faciliteter för diskussion om kreativ kontrafakticitet genom ett forum.


Kreativ kontrafakticitet

Fastän kreativ kontrafakticitet kan anta många olika former och ha många olika syften, riktar sig denna webbsida explicit mot geografiska, samhälleliga, historiska, kulturella och språkliga former av kontrafakticitet vars enda primära syfte är själva nöjet av att skapa. T.ex.;

 • Geofiktion: skapandet av fiktiva geografiska entiteter (länder, städer, planeter, o.s.v.).
 • Konstruerade världar eller `conworlds´.
 • Kontrafaktisk eller alternativ historia, vad om? - historier.
 • Konstruerade språk eller `conlangs´.

De första två ovannämnda ämnena, geofiktion och konstruerade världar sammanfaller delvis med varandra men hör ändå inte ihop. Geofiktion definieras ofta som att skapa utan något annat syfte än bara nöjet av att skapa, medan många konstruerade världar skapas för spel eller som bakgrund för en roman. Sådana världar, som har ett annat primärt syfte än bara nöjet av att skapa, faller inte under begreppet kreativ kontrafakticitet så som här har blivit definierad och som är syftet med Geopoeia.

Detsamma är fallet med med kontrafaktiska alster som är mer än bara kontrafaktiska eller är menade att realiseras eller har blivit realiserade. Exempel på detta är konstgjorda språk som esperanto, vars syfte är att det skall användas, eller uropier med målsättningen att realiseras (och som har således ett mer politiskt syfte än ett litterärt eller beskrivande syfte). Många mikronationer är uteslutna på grund av samma skäl, men även mindre seriöst utformade mikronationer är oftare rollspel än kreativ kontrafakticitet.

Ändå kan sådana `uteslutna´ kontrafaktiska verk bli omnämnda här eller få en (kortfattad) sida på Geopoeia. De omfattas dock inte av denna webbsidas målsättning och allt som är mer än en kortfattad beskrivning blir borttaget. Å andra sidan, om du har tänkt ut ett språk, ett land, en värld eller skrivit om jordens historia från och med 1644, får du skapa så många sidor som du vill, åtminstone, om de uppfyller reglerna som anges här nedanför. Dessutom kan du diskutera dina och andras verk på denna webbsidas forum.

Deltagande

Var och en som intresserar sig för kreativ kontrafakticitet är välkommen att delta i Geopoeia, om man uppför sig korrekt gentemot andra deltagare och respekterar andras bidrag. Det finns några andra regler, men att bete sig hyfsat och respektfullt är de viktigaste.

Deltagare bör rätta till stavning och grammatik, om nödvändigt.

Detta är ingen webbsida för barn, deltagare förväntas vara åtminstone 15 år gamla.

Andra språk (än engelska)

Denna webbsidas första språk är engelska. Att införa bidrag i andra språk är möjligt men under vissa villkor (med språk menas här `riktiga´ jordiska språk som talas av ett visst antal riktiga människor).

Sidor i Geopoeia får bara skrivas på ett annat språk än engelska (som t.ex. svenska) om det finns en översättning i detta språk av denna sida (Om Geopoeia) och av Geopoeias huvudsida.

Denna sida är en svensk översättning av den originella engelskspråkiga sida About Geopoeia. I fall av otydligheter eller konflikter gäller den originella engelska versionen. (Angående användandet av andra språk se About Geopoeia).

Om en engelsk och en icke-engelskspråkig sida om samma ämne har samma namn (t.ex. namnet på ett land), bör den icke-engelskspråkiga sidas namn kompletteras med ett snedstreck och en kod (bestående av två bokstäver som antyder detta språk). För en svenskspråkig sida är denna kod ´/se´. Men om den svenskspråkiga sida är viktigare och mer utförlig och det refereras oftare till den svenskspråkiga sidan än den engelskspråkiga, kan det dock vara skäl för att göra tvärtom, d.v.s. att den engelskspråkiga sidan får tillägget ´/en´ och den svenskspråkiga sidan inget tillägg.

Länkar till andra sidor på ett annat språk bör anges med koden {{lang|en}} (resulterande i: '(en)')varvid `en´ersätts med koden för detta andra språk.

Deltagare får infoga en sida på ett fiktivt (konstruerat) språk som exmpel för detta språk, men endast en sida.

Deltagare uppmanas att översätta sidor eller att skriva sammanfattningar på engelska av denna sidor och att infoga dessa sammanfattningar som nya sidor.

Regler för denna wiki

Ingen äger en sida. Även om du infogar en sida om ett fiktivt språk, land eller en fiktiv värld som du själva har skapat, äger du inte denna sida. Varje deltagare har rätt att rätta till sidor i denna wiki om det bedöms som nödvändigt. Detta till och med förväntas av varje deltagare. Att motarbeta förbättringar genom att göra dessa ogjorda, kan leda till att ditt konto avslutas. Skadegörelse leder i alla fall till att ditt konto avslutas. I fall av överträdelser, försök inte lösa detta själv, utan kontakta förvaltaren och förklara problemet. Det finns ingen gräns på antalet sidor som varje deltagare kan infoga i denna wiki. Mycket korta sidor är dock oönskade (och kan bli sammanfogade med andra sidor eller tas bort). T.ex. är 300 ord för kort och 3000 ord för mycket. Längre sidor kan förkortas genom att hänvisa till detaljer på andra sidor.

Varje sida måste ha en kort inledning, följd av en innehållsförteckning och sedan en längre tekst, uppdelad i oloka avsnitt. Sidor kan ha länkar till andra sidor om så behövs. Sidor som ingen annan sida refererar till kan eventuellt bli borttagna. Undvik förkortningar som namn på en sida. Deltagare uppmanas att rätta till stavning, grammatik, länkar o.s.v., att dela upp för långa sidor eller sammanfoga för korta sidor och göra övriga allmänna förbättringar som kommer tillgängligheten till godo.

Om nödvändigt kan förvaltaren ändra namn på en sida (t.ex. om ett och samma namn hänvisas till olika saker). Förvaltaren är inte ansvarig för att rätta till länkar till andra sidor.

Forumregler

Följande tillåts inte vid deltagande i ett forum;

 • personliga angrepp
 • falska citat, falska hänvisningar till andra deltagare
 • spam
 • trolling
 • flooding
 • rasism, sexism och bigotteri
 • extrema svärsord och annat `ocivilicerat´språkbruk
 • att diskutera religion, sex eller/och politik (RSP) utanför det forum som är avsett för detta (detta hänvisar till RSP i den `verkliga´världen. Däremot går det att diskutera (aspekter av) RSP i kontrafaktiska skapelser i ett forum, så länge det inte handlar RSP i den `verkliga´ världen
 • att använda `fel´ språk i det allmänna forumet (engelska gäller som arbetsspråk, använd andra språk i de forum som är avsedda för sådana)
 • att anklaga andra deltagare för att överträda de här nämnda reglerna (ta kontakt med förvaltaren i stället)

Att vid flera tilla tillfällen överträda de här nämnda rglerna kan leda till att ditt konto avslutas.

Bilder

Denna wiki baseras framför allt på tekst. Det är bara förvaltaren som kan ladda ner bilder. Däremot kan deltagare föreslå bilder som kan/borde laddas ner. Se villkor (på engelska).

Övriga regler

Det är tillåtet att infoga externa länkar om de är relevanta för sidan. Länkar till illegala webbsidor eller nedladdningar är inte tillåtna. Att överträda denna regel kan leda till att ditt konto avslutas.

Fastän denna wiki är avsedd för vuxna, är våld och sexistiska ämnen oönskade. Deltagare som har behov av det kan eventuellt vända sig till forumet för `religion, sex and violence´ för diskussion, men det är inte tillåtet att infoga länkar till sidor med sexistiska bilder eller sexistiskt innehåll.

Att överträda upphovsrättsregler är inte tillåtet.

Rättelser och diskussioner

Varje deltagare kan i forumet för `site policy´ föreslå förbättringar, rättelser och annat i den här teksten (eller i den engelska ursprungsteksten).

Övrigt

Se också (på engelska);