De Spiegel van Karandis 3

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Spiegel.png
Charandice Opols ( ), het nieuwsorgaan van Karandis met nieuws uit en over Karandis en ommelanden.
nummer 3 — voorjaar 7453


Arenaldins tot tweede koning van Karandis gekroond

Met beperkte pracht en praal en in de aanwezigheid van een groot aantal binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders werd eind vorig jaar Arenaldins Volus, de zoon van ex-koning Janes, tot de nieuwe koning van Karandis gekroond. Nadat de jonge koning de eed gezworen had het land volgens de letter van de grondwet te dienen en de rechten van het Karandese volk te respecteren en beschermen, brak in de hoofdstad gejubel uit onder datzelfde volk, dat zich daar in een grote menigte had verzameld. Nadat herauten in de week daarna het heugelijke nieuws naar alle uithoeken van het land verspreid hadden, ontstonden er ook in veel andere steden zowel spontane als georganiseerde feestelijkheden die vaak tot diep in de nacht voortduurden en helaas in sommige gevallen tot dronkenschap en zelfs vechtpartijen leidden. Bovendien werden er ter ere van de troonsbestijging van Arenaldins op veel plaatsen speciale muntjes van 1 Taks (¹̸₂₅ Kims) met de afbeelding van de nieuwe koning uitgedeeld aan het volk, hetgeen de feestelijke stemming er niet minder op maakte, maar soms ook tot kleinere volksopstandjes leidde omdat niet iedereen in staat was om zo´n muntje te bemachtigen. Arenaldins is de tweede koning van het zelfstandige Karandis en stamt, evenals zijn vader af van het eeuwenoude koningshuis van de voormalige stadsstaat Kalodis. Maar omdat de jonge vorst nog minderjarig is zal hij tot 7456, wanneer Arenaldins de leeftijd van 18 jaar bereikt, onder de voogdij staan van de eveneens nieuwgekozen stadhouder Kolpertins Pets.

Verkiezing nieuw parlementslid leidt tot opschudding

In de stad Bordis, hoofdstad van het landschap Parodice, hebben, zo is onlangs gebleken, de feestelijkheden ter ere van de troonsbestijging van de nieuwe koning helaas geleid tot het onverwacht overlijden van een van de afgevaardigden in de Kermis van het landschap Parodice. De heer Olrins Nels, parlementslid voor Parodice sedert twintig jaar, had zich volgens de meeste aanwezigen in tamelijk ruime mate (en volgens weer anderen, in wel zeer extreme mate) tegoed gedaan aan enkele kroezen bier toen hij opeens onwel werd en in schijnbaar levenloze toestand op de grond belandde van het etablissement alwaar de viering plaatsvond. Hulp was snel ter plaatse, maar zelfs onmiddelijke aderlating door een arts mocht niet meer baten en parlementslid Nels blies slechts enkele minuten later zijn laatste adem uit (hoewel die adem volgens de meeste ooggetuigen (of in dit geval, neusgetuigen) vooral uit kwalijke alcoholische dampen bestond). De eervolle dood van parlementslid Nels ten trots (want gestorven tijdens de viering van de nieuwe koning) was het, zodra de goede man ter aarde besteld was, noodzakelijk een opvolger te kiezen en er leken verscheidene kandidaten te zijn die allen op de een of andere wijze meenden het meest geschikt te zijn om het landschap Parodice in het parlement te vertegenwoordigen. Op voorhand werd evenwel een van de kandidaten als favoriet beschouwd en nadat alle kiesgerechtigden zich in hetzelfde etablissement verzameld hadden om onder het genot van een goed glas bier hun stem uit te brengen, leek de zaak rond te zijn. Maar toen alle stemmen geteld waren, bleek onverwachts dat de tamelijk onbekende kandidaat Arves Parts, plaatselijk ondernemer en eigenaar van enkele fabrieken, als nieuw parlementslid gekozen was. Dit bracht sommigen ertoe om Parts aan te klagen voor fraude, want volgens de kastelein (die overigens zelf geen stemrecht had) had Parts vóór de stemming aangekondigd om de rekening van alle aanwezige stemgerechtigden te betalen. Dit leidde tot grote verontwaardiging, want zo werd gezegd "de stem der kiesgerechtigden zou toch veel meer waard moeten zijn dan enkele glazen bier,". Het geheel zorgde voor zoveel opschudding dat uiteindelijk besloten werd om de verkiezing van Arves Parts ongeldig te verklaren, waarna allen opnieuw hun stem uit dienden te brengen, zij het nu zonder de aanwezigheid van alcoholische versnaperingen. Maar nadat de stemmen opnieuw geteld waren bleek dat fabrikant Parts wederom de meeste stemmen gekregen had, waarmee hij wettelijk gekozen was als nieuw parlementslid voor Parodice.

Ex-koning Janes wordt opnieuw staatshoofd

Volgens de laatste berichten uit Thurilië zal ex-koning Janes, na zijn huwelijk met de Sambekistaanse prinses Olilywysy, benoemd worden als een van de twee Lothars van het land, zo heeft de plaatselijke Raad van Nihira besloten. Dit was overigens een tamelijk opmerkelijke beslissing, want gewoonlijk wordt er in Thurilië slechts één Lothar aangesteld, maar daar men het blijkbaar niet eens kon worden over de vraag of men prinses Olilywysy als Lothar zou benoemen of Janes, heeft men na beraad besloten om beiden deze functie toe te kennen.

Handel met Sdacudoi gegroeid

De handel met en de uitvoer van goederen naar het westelijke buurland Sdacudoi is de laatste jaren flink toegenomen. Dit betreft voornamelijk de export van landbouwprodukten uit het noorden en westen van Karandis, zoals graan, vruchten en groenten, zuivelprodukten zoals kaas en yoghurt, maar bijvoorbeeld ook bier en vlees. Vooral vanuit de noordelijke kustplaatsen wordt over zee steeds meer handel bedreven met het westelijke buurland, waarmee men sinds eeuwen immers een historische band heeft. De welstand in de noordelijke kuststeden neemt dan ook toe hetgeen tot uitdrukking komt in de bouw van huizen door rijke kooplieden en verfraaiing van de steden, maar ook wordt veel geld geinvesteerd in fabrieken en andere bedrijvigheden, waarvan de produkten dan weer geëxporteerd kunnen worden. Ook in het binnenland wordt handel gedreven met het buurland, maar dit geschiedt vooral via handelsroutes over land die naar de grotere steden aan de andere kant van de grens leiden. Vanuit Sdacudoi worden voornamelijk wapens, bepaalde machines en luxe-produkten ingevoerd, maar ook wol en textiel, hoewel de prijzen van die laatste produkten door piraterij en binnenlandse onrust (in Sdacudoi) in de afgelopen tijd sterk gestegen zijn, hetgeen ook in ons land tot hogere kledingprijzen geleid heeft. De kooplieden in het noorden van Karandis manen de regering dan ook aan om oorlogsschepen naar de noordelijke kusten te sturen om te voorkomen dat de piraterij zich uitbreidt naar Karandese kustwateren.

Karandees bier wint eerste prijs

Op het bierfestival in de Sdacudoiaanse stad I Xiudã behaalde een biersoort uit ons land dit jaar de eerste prijs. Lividis bier uit de gelijknamige stad in het noorden van ons land wist zowel de jury als de bezoekers er van te overtuigen als zijnde het beste bier van Taratai. Eerder won het inmiddels befaamde Karandese blonde bier al een derde prijs, maar nu konden de trotse brouwers uit Lividis de eerste prijs in ontvangst nemen, overigens onder zware concurrentie van tal van biersoorten uit Sdacudoi. Dit zal ongetwijfeld tot een grote toename van de uitvoer van Karandees bier naar het buitenland leiden, maar ook tot een grotere invoer van met name biersoorten uit Sdacudoi, aangezien het festival bezocht werd door veel Karandezen, die naast het Karandese bier, ook de wat fruitigere bieren zoals Izrib-bier of Sbodẽ honingbier uit Srufã zeer konden waarderen. Koning Arenaldins heeft aangekondigd om de brouwerij uit Lividis, waar het winnende bier gebrouwen wordt, binnenkort de titel "koninklijke brouwerij" te verlenen.

Onjuiste berichtgeving door Irshanistisch blad

De Karandese regering heeft met enige verontwaardiging gereageerd op het bericht in de recente uitgave van Ngyue Ha Bhian Ngan Hyum. In dit blad wordt abusievelijk aangegeven dat de officiële reden voor het intrekken van de bijdrage aan het Janece Volus Emerscollege door de regering van ons land te maken heeft het incident met een studente die vanwege het in haar bezit hebben van verboden literatuur geweigerd werd haar studie af te maken en suggereert dat eenzelfde boek ook in Karandis verboden zouden zijn. Daarbij komt bovendien ook nog dat het blad een wel zeer schandelijk verband legt met de verdrijving en moord op 80.000 Hsue enkele decennia geleden. De verdrijving van Hsue wordt niet ontkend en ook niet dat veel Hsue in die tijd om het leven gekomen zijn, maar dit vond plaats toen Karandis door de Misonen en de Drie koninkrijken bezet was en daar kan de huidige regering dus niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Ook zijn er sinds de onafhankelijkheid geen wetten uitgevaardigd die bepaalde boeken verbieden, want Karandis is een liberaal land met een grondwet die aan de burgers vrijheden en rechten toekent (dit in tegenstelling tot de meeste andere landen). Tenslotte was de juiste aanleiding voor het intrekken van de financiële bijdrage, zoals al in de Spiegel nr. 1 werd vermeld, dat men niet voor studenten uit de Drie Koninkrijken wil betalen en was het het parlement en niet de regering die daarover besloot. Dat het parlement het incident met de studente en de verboden boeken heeft gebruikt om vóór deze besparing te stemmen kan wellicht als twijfelachtig gezien worden, maar het blijft een rechtsgeldig besluit en overigens is de financiële bijdrage vooralsnog gehalveerd en niet ingetrokken. Over een toekomstige financiële bijdrage aan het college zal pas volgend jaar besloten worden, maar wellicht komt men in Chrounïngë tot rede en verandert men het systeem van studiefinanciering en vergroot de universitaire vrijheid en in dat geval is het niet onlogisch dat de financiële bijdrage aangepast wordt.