De Spiegel van Karandis 2

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Spiegel.png
Charandice Opols ( ), het nieuwsorgaan van Karandis met nieuws uit en over Karandis en ommelanden.
nummer 2 — najaar 7452


Parlement kiest nieuwe stadhouder en nieuwe koning

De leden van de Kermis, het parlement van Karandis, zijn het na enkele weken van diskussie eens geworden over de opvolging van voormalig koning Janes I. Een grote meerderheid besloot dat diens zoon Arenaldins zijn vader op moet gaan volgen als het nieuwe staatshoofd van ons land, maar gezien de nog jonge leeftijd van Arenaldins werd ook besloten om een nieuwe stadhouder te benoemen die totdat de nieuwe koning meerderjarig wordt, de feitelijke funktie van staatshoofd zal bekleden. Kolpertins Pets, de zoon van de huidige stadhouder en "vader des vaderlands" Konstantins Pets, werd met algemene stemmen gekozen als de nieuwe stadhouder en zal zijn vader per direkt opvolgen, ondanks zijn nu enigszins omstreden reputatie in sommige kringen na het veroorzaken van een diplomatiek konflikt met het koninkrijk Sambekistan (hoewel er ook hardnekkige geruchten de ronde doen dat deze kwestie opzettelijk door het Sambekistaanse koningshuis in het leven geroepen werd om zodoende de leden van de Kermis ertoe te bewegen om Janes, met wie het Sambekistaanse koningshuis immers vriendschappelijke betrekkingen heeft, opnieuw als koning te kiezen. Meer hierover in het artikel hieronder). De aftredende stadhouder sprak zijn grote tevredenheid uit over de keuze van de Kermis en zei zich nu met een gerust hart terug te kunnen trekken, hoewel niemand gelooft dat de oude Pets zich daadwerkelijk geheel zal terug trekken uit de Karandese politiek. Volgens anonieme bronnen heeft de oude Pets nu inderdaad alle redenen om tevreden te zijn, nu zijn zoon tot stadhouder is gekozen en tegelijkertijd zijn kleinzoon tot koning, waarmee de politieke macht in Karandis steeds meer in de handen van de familie Pets komt, hetgeen op den duur geen gezonde situatie is voor het land.

Hiermee lijkt nu ook definitief over het lot van ex-koning Janes I beslist te zijn en veel parlementsleden drukten hun grote tevredenheid uit over het feit dat de mogelijkheden voor de in Sambekistan verblijvende Janes om nog terug te kunnen keren naar Karandis om aanspraak te maken op de Karandese troon en op een geldelijke toelage uit ´s lands schatkist nu een stuk kleiner zijn geworden. "Wat de Sambeken met Janes doen zal ons voortaan geheel en al worst wezen, zolang ze hem maar niet terugsturen, want dan zal het hem waarschijnlijk slecht bekomen," aldus sommige leden, doelend op de dreiging van een eventueel proces voor hoogverraad. Niettemin waren er ook sommige parlementsleden die er de voorkeur aan hadden gegeven om Janes, na eventuele boetedoening, een tweede kans te geven als koning van Karandis, maar zij vormden slechts een kleine minderheid. Vanuit Sambekistan, waar de ex-koning thans verblijft, heeft Janes laten weten zich neer te leggen bij het besluit van de Kermis en ermee akkoord te gaan dat zijn zoon hem opvolgt. De ex-koning heeft al aangekondigd dat Arenaldins binnenkort terug zal keren naar Karandis waar de feestelijke kroning van het nieuwe staatshoofd eind 7452 plaats zal vinden.

Nieuwe stadhouder pleit voor herstel betrekkingen met de drie koninkrijken

Stadhouder Kolpertins Pets heeft aangekondigd dat hij nog voor het einde van dit jaar een afgezant naar koning Somiųnes van de drie koninkrijken wil sturen in een poging om de huidige slechte verstandhouding tussen de beide landen te verbeteren. De stadhouder sprak in zijn eerste toespraak voor de Kermis van een historische missie die voor Karandis van groot belang zou kunnen zijn, ondanks dat hij er zich goed van bewust was dat de herinnering aan de meer dan honderdjarige onderdrukking van het Karandese volk door de koningen van de drie koninkrijken nog uiterst levend was. "Maar het verleden is geweest, thans moet men aan de toekomst gaan denken," aldus de nieuwe stadhouder. De meeste Karandezen koesteren nog steeds een groot wantrouwen tegenover de drie koninkrijken en dit geldt ook voor veel parlementsleden en velen van hen konden daarom maar weinig enthousiasme opbrengen voor de toespraak van de nieuwe stadhouder. Hier en daar klonk zelfs enig hoongelach toen de stadhouder het over de drie koninkrijken had en sommige parlementsleden vroegen zich openlijk af waarom Karandis zo veel moeite zou doen voor het verbeteren van de betrekkingen met de drie koninkrijken terwijl dat land zelf weinig geinteresseerd lijkt te zijn. "Ondanks dat de drie koninkrijken vlak voor en na het congres van Mistel het grootste gedeelte van zijn grondgebied en bevolking verloor, vindt de koning van dat land, dat nu feitelijk nauwelijks nog maar anderhalf koninkrijk klein is, dat het nog steeds een echte grootmacht is," zo werd er geschamperd, en volgens sommige leden van de Kermis zou daarentegen een excuus van koning Somiųnes voor de wandaden van zijn land in Karandis op zijn plaats zijn. "En dan spreken we wel weer verder over het verbeteren van de betrekkingen," aldus de parlementsleden.

Ex-koning Janes in huisarrest geplaatst in Sambekistan

In Sambekistan is ex-koning Janes onlangs onder huisarrest geplaatst na beschuldigd te zijn van het op illegale wijze en aan onbekende personen verkopen van het schilderij Verlegen Olilywysy Met Een Bos Hout Voor De Deur, dat is althans de reden die door de authoriteiten van Sambekistan voor deze hoogst ongewone maatregel wordt aangegeven. De betrokkenheid van Janes I bij de verkoop van het fameuze schilderij werd al eerder vermoed, hoewel er verschillende theorieën in omloop zijn waarom de ex-koning zich hiertoe heeft laten verleiden. Dat het schilderij uiteindelijk in handen kwam van de enigszins louche Sdacudoiaanse kunsthandelaar Beletragiu die het weer te gelde heeft gemaakt (maar helaas betrapt werd toen hij de opbrengst in Sdacudoiaanse priebas wilde omwisselen) is thans bekend, hoewel Beletragiu tot op heden geweigerd heeft om te zeggen aan wie hij het schilderij doorverkocht heeft. Volgens de Sambeekse authoriteiten zou Janes het schilderij in het geheim door Kolpertins Pets aangeboden gekregen hebben, kort nadat deze het schilderij bij dobbelspel gewonnen had, in ruil waarvoor Janes dan afstand zou doen van de Karandese troon, maar dat Janes het schilderij later aan kunsthandelaar Beletragiu verkocht zou hebben, eenvoudigweg om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit wordt overigens door Kolpertin Pets geheel en al ontkend, de nieuwe stadhouder van ons land zegt geen enkel kontakt met Janes gehad te hebben tijdens zijn verblijf in Sambekistan en meent nog steeds de rechtmatige eigenaar van Verlegen Olilywysy Met Een Bos Hout Voor De Deur te zijn. Maar volgens ingewijden is het weliswaar helemaal niet onmogelijk dat Pets de voormalige koning ontmoette, maar denkt men dat de affaire met het verdwenen schilderij feitelijk door de koninklijke familie van Sambekistan zelf in het leven geroepen is met de bedoeling om vuige lasterpraat te verspreiden over Kolpertins Pets, opdat deze niet tot de volgende stadhouder gekozen zou worden, want liever ziet men in Sambekistan Janes weer op de Karandese troon. En omdat men in Sambekistan er niet van beschuldigd wilde worden zich rechtstreeks met de troonopvolging in Karandis te bemoeien (door Janes financiëel te steunen, onder andere bedoeld om leden van de Kermis om te kopen), zorgde het Sambeekse koninklijk huis er voor dat er een vervalsing van het schilderij naar Orudis gestuurd werd, terwijl het origineel aan Beletragiu verkocht werd en de inkomsten daarvan aan Janes gegeven werden om zijn herinzetting op de Karandese troon te kunnen bekostigen. Niemand zou namelijk willen geloven dat het Sambeekse koninklijk huis hiervoor het befaamde schilderij Verlegen Olilywysy Met Een Bos Hout Voor De Deur zou gebruiken. Uiteindelijk was dan de bedoeling dan dat Beletragiu (met een leuke winst) het kunstwerk terug zou verkopen aan het Sambeekse koninklijk huis, maar helaas, de Sdacudoiaanse kunsthandelaar besloot om een ander, veel hoger bod van een onbekende koper te aanvaarden, waarna hij naar de Sdacudoiaanse havenstad I Xuadã vluchtte. Naar verluid heeft ook de Sambeekse prins Putuconyk hier het nodige mee te maken gehad, de prins heeft namelijk opnieuw speelschulden, terwijl de schuld van het verdwijnen van het schilderij aan ex-koning Janes gegeven zou worden.

Ex-vorst treedt in het huwelijk met Sambeekse prinses

In hoeverre het huidige huisarrest van ex-koning Janes daarin een belemmering kan zijn (of misschien wel een voorwaarde) is niet geheel duidelijk, maar kort nadat het de Karandese ex-vorst door zijn Sambeekse gastheren verboden werd om zijn slot te verlaten in verband met het verdwenen schilderij Verlegen Olilywysy Met Een Bos Hout Voor De Deur, werd ook verrassenderwijs aangekondigd dat Janes in het huwelijk zal treden met prinses Olilywysy, kleindochter van huidige Sambeekse koning Xalkĩ V. Onbekend is of deze Olilywysy even verlegen is als de Olilywysy op het verdwenen schilderij, maar wel zal zij binnenkort een grote bos hout voor de deur hebben liggen, hetgeen namelijk een aardige traditie schijnt te zijn in Sambekistan als een vrouw in het huwelijk treedt. Hoewel de 35-jarige prinses niet bekend staat vanwege haar grote schoonheid en deugdige karakter, kan waarschijnlijk hetzelfde gezegd worden van Janes, die als nogal excentriek bekend staat en volgens kwade tongen niet al te veel geinteresseerd zou zijn in het vrouwelijke geslacht. De eerste echtgenoot van Janes was Auzas Garvars (de oudste dochter van Konstantins Pets) met wie Janes in 7436 huwde, maar zij overleed al in 7439 en sindsdien leefde Janes als weduwnaar.

Karandese toelage aan Chrounïngs college wordt ingetrokken

De leden van de Kermis hebben, behalve over de koningskwestie, ook een besluit genomen over de jaarlijkse geldelijke toelage die de Karandese staat aan het Janece Volus Emers-college van de universiteit van Chrounïngë betaalt. Het bleek dat een meerderheid in het parlement niet geneigd was om de huidige toelage van 3500 Kims te handhaven, zeker niet na een opvallend incident jongstleden, waarbij een student (weliswaar van een ander college) van de universiteit verwijderd werd na gearresteerd te zijn vanwege het bezit van "verboden boeken". Volgens veel leden van de Kermis kan een universiteit eenvoudigweg niet deugen als deze bepaalde boeken verbiedt en zij maanden alle Karandese studenten aan om hun studie op universiteiten elders voort te zetten en niet in Chrounïngë. Ook veel parlementsleden wier zonen en dochters in Chrounïngë studeren zagen nu in dat Karandis niet geldelijk bij zou moeten dragen aan een universiteit die sommige literatuur verbiedt en stemden in met een verlaging van de toelaging tot slechts 300 Kims in 7453 en waarschijnlijk nul Kims in 7454.

Branden leggen stad in de as

Een hevige brand heeft onlangs een groot gedeelte van de stad Ulidis verwoest. De brand begon enkele weken tevoren als een hevige bosbrand op bijna vijftig kilometer afstand van Ulidis waardoor de inwoners van de stad zich vooralsnog in veiligheid waanden, ondanks dat de streek al langere tijd door een periode van droogte geplaagd werd en de vooruitzichten op regen tamelijk klein waren. Maar naarmate de brand de stad naderde en daarbij al enkele kleinere plaatsen verwoest had, brak in Ulidis paniek uit en sloegen sommige inwoners op de vlucht met medeneming van hun eigendommen. Volgens de burgemeester van Ulidis waren evenwel de schutters van de stad paraat en hadden zij de brandspuit recentelijk gecontroleerd, en ook had hij opdracht gegeven om een groot aantal bomen langs de rand van de stad te kappen, maar dit mocht niet baten toen het vuur, aangewakkerd door een harde wind, de eerste huizen bereikte waarna de schutters met hun brandspuit alleen nog maar machteloos toe konden zien. De regering beraadt zich op het geven van noodhulp. Bosbranden zijn niet ongewoon en branden meestal totdat ze op natuurlijke wijze gedoofd worden en richten ieder jaar enorme schade aan in Karandis.