Asjha: 7453.1

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Asjhakop.png
3 buutŭnd — hĕĕrj 7453
nummer 3 — voorjaar 7453


Koning-Stadhouder wil hard optreden Yoğor tegen Deimiongistische rovers

Tŏpwjpeotqŏdruusĕ Basals hŏdj rooqwtae jŭeqŏdĕ r Jŏŏrer zq Deemjow qropjtoqara
Qĭqaotj / Kykawc, 15 jraadqĕjreen 3863 – Koning-Stadhouder Suqolik, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Koning Kalalit VII en van Koning Koning Kalalit V, heeft gezanten naar het oostelijke buurland Yoğor gestuurd met het formele verzoek aan de regering van Yoğor om hard op te treden tegen de roversbendes die het zuidoosten van Sambekistan onveilig maken, na toenemende aanwijzingen dat deze de grensstreek in Yoğor gebruiken om aan de Sambekistaanse ordebewaarders te ontsnappen. De Koning-Stadhouder verklaarde vorige week al, nadat bekend werd dat een drietal gearresteerde rovers lid waren van de zogeheten Deimiongistische Broederschap, dat de situatie ten aanzien van de roversbendes op het punt staat een 'dreiging van nationale grootte' te worden en kondigde aan meer geldelijke middelen vrij te maken om de slagvaardigheid van 's lands veldwachterij te vergroten.
De discussie tussen de Koning-Stadhouder en zijn entourage vorige week zou heftig geweest zijn. Sommige edelen stelden voor Yoğor binnen te vallen om daar ter plaatse orde op zaken te stellen, maar dit voorstel werd verworpen aangezien alleen de Koning of de Toestand (het niet-permanente parlement van Sambekistan) een besluit tot oorlog mag nemen en Zijne Majesteit niet van zins is zo'n oorlog te verklaren en het bijeenroepen van de Toestand nogal een toestand is. De Koning-Stadhouder hoopt dat de 35e Dhao Lhaɂa, het staatshoofd van Yoğor, zijn verzoek zal inwilligen.

Sambekistan houdt Sdacudoj verantwoordelijk voor dood gezant

Qseqw Sambeqqĭ Staed Sjdaqŭŭdt am lŭnenbăjemjs bu lăŭdtsĕ routjqaamqŏdruus
Qĭqaotj / Kykawc, 28 jraadqĕjreen 3863 – Kozijn Umtiqytyk Poloxaltuktik, in zijn hoedanigheid als minister van buitenlandse zaken sprekende namens Zijne Majesteit de Koning en namens Koning-Stadhouder Suqolik, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Koning Kalalit VII en van Koning Koning Kalalit V, heeft laten weten dat ons land Sdacudoi verantwoordelijk houdt voor de dood onlangs van Zijne Excellentie Hoqqĭ Dsdaarj, de Sambekistaanse gezant in dat land. De gezant kwam om toen de jachtpartij van de voormalige hertog van Tsumenir, waarvan hij deel uitmaakte, werd overvallen door een bende moordenaars, die in totaal meer dan dertig slachtoffers wisten te maken.
"Het is de verantwoordelijkheid van het gastland de veiligheid der gezanten te waarborgen", zo de Kozijn. "Voordat er sprake kan zijn van de benoeming van een nieuwe gezant, eist de Sambekistaanse regering in naam van Zijne Majesteit de Koning de uitlevering der moordenaars zodat recht volgens de Sambekistaanse wet kan geschieden. Ook eist zij dat de regering van Sdacudoj de weduwe van de gezant in haar weduwenpensioen voorziet." Zijne Excellentie Hoqqĭ Dsdaarj werd 52 en laat een echtgenote achter; hun vier kinderen stierven reeds op jeugdige leeftijd.

Basiliek van de Eervolle Herinnering biedt leden Orde van Nĕĭvel veilige haven

Kjrăpowsĕ Pad Gais butoond vĕrri spajsĭ bu mŏbrjesĕ Qăbbsĕ Nĕĭvel
Jsorbon, 2 qoldis 3863 – Hooq Jmasen, de Confiet van Jsorbon, heeft aangekondigd dat de Pad Gai Basiliek (Kjrăpowsĕ Pad Gais ofwel 'Basiliek van de Eervolle Herinnering') in Jsorbon alsook de rest van zijn Confituur voor leden van de Orde van Nĕĭvel een veilige haven zal zijn wanneer zij die nodig hebben. De Orde van Nĕĭvel is een van de omstredenere Ordes binnen het Deukisme en kreeg vorig jaar een Watã aan zijn broek van Karabijn Kiliqik IV, vanwege uitgelekte plannen om de invloed in Sambekistan van andere godsdiensten en levensbeschouwingen te verminderen. De Karabijn, die tot de Erdeukistische afsplitsing van het Deukisme behoort, zag hierin een poging van de Orde om de macht van het Erdeukisme te ondermijnen en verklaarde aldus de leden van de Orde vogelvrij.

De aankondiging van de Confiet van Jsorbon is opmerkelijk, aangezien hij ook tot de Erdeukistische stroming behoort en dus lijnrecht tegen de Karabijn ingaat. Kenners menen dat er binnen het Erdeukisme een machtstrijd gaande is tussen Erdeukisten die de status quo volgen en zij die (gedeeltelijk) de oorspronkelijke waarden van het Deukisme zoeken.

De Pad Gai Basiliek werd in 7082 gebouwd in opdracht van rijke Sambeekse handelaars. De Basiliek valt op doordat hij qua stijl eerder aansluit bij de cultuur van Scalva dan bij de religieuze culturen van Sambekistan, verklaard door de locatie van het eiland Jsorbon aan de westelijke kant van de Sambeekse Zee. Wat de eventuele komst van de Orde van Nĕĭvel voor het eiland betekent, is nog niet bekend; het stadsbestuur en het bestuur van de plaatselijke universiteit zouden niet enthousiast op de aankondiging van de Confiet gereageerd hebben.

"Legendarische 'Secretaris' van Suqolik de Wijze kwam uit Ehhpitt"

"Luuqvooqt 'Grapjqŏdruusĕ' Qnŏŏstir Sŭqvĭleqs am kŏrins buu Ehjpvĭdt"
Huurj-Qott, 11 jqldrĕdtqom 3863 – Onderzoekers aan de Erdeukistische Universiteit van Huurj-Qott beweren te hebben vastgesteld dat de legendarische en mysterieuze 'Secretaris' van de monnik Suqolik de Wijze, de grondlegger van het Deukisme, uit de stad Ehhpitt afkomstig was. Ehhpitt behoorde in het verleden onder de naam Ehjpvĭdt op gezette tijden tot Sambekistan, maar na het Congres van Mistel werd de stad toegewezen aan het nieuwe land Uhh.

Indien de onderzoekers gelijk hebben, betekent dit een grote stap in de identificatie van de Secretaris, van wie tot nu toe alleen zijn functietitel bekend was. De Secretaris was volgens onvolledige openbare bronnen de belangrijkste assistent van Suqolik de Wijze en verantwoordelijk voor het opschrijven van de Schrijfselen van Suqolik, aangezien Suqolik zelf naar verluidt niet of slechts slecht kon schrijven, maar verder is er weinig over hem bekend, behalve dat hij - in tegenstelling tot Suqolik, die van Wacamakalit-komaf was - waarschijnlijk Sambeeks of Vivilakees was. Sommige deskundigen menen echter dat de Secretaris een etnische Uhh was. Andere deskundigen menen dat de Secretaris helemaal niet bestaan heeft, maar Suqolik zelf was, die de Secretaris gebruikte om een zekere afstand tussen het publiek en hemzelf te creëren.

Enkele Kozijnen hebben verheugd op het nieuws gereageerd en menen dat een pelgrimstocht naar Ehhpitt zo spoedig mogelijk moet ondernomen worden.

Prinses Olilywysy benoemd tot co-Lothar van Thurilië

Niŏ dvmaăq Qebjdĕises Leeljiis Tjsărra q-Lootrritedv Băssehurrĭ
Rothalen (Thurilië), 30 jqldrĕdtqom 3863 – Prinses Olilywysy, Prinses van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Zijne Majesteit de Koning en van Koning Kalalit V, is in Thurilië benoemd tot nieuwe Lothar, een functie die zij wel zal moeten delen met haar toekomstige echtgenoot, ex-koning Janes van Karandis. De aanstelling voor een periode van zes jaar werd goedgekeurd door de adel van alle Thurilische stammen. Ondanks de ietwat merkwaardige en ongebruikelijke oplossing van een co-Lotharschap is men in Sambekistan allerminst ontevreden met de ontwikkeling: nauwe betrekkingen met of zelfs invloed in de regering van het noordelijke buurland is gewenst, al was het maar om een betere gezamenlijke strategie te kunnen ontwikkelen om de handel tussen beide landen weer uit het slop te trekken, die reeds lang door roversbendes wordt verstoord.
De gezamenlijke benoeming betekent dat er niets meer in de weg van het huwelijk van de prinses en de ex-koning staat. Het zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog op de eerste dag van de maand Qtojjd (de 187e dag van het jaar 7453) in de Sambekistaanse of de Thurilische hoofdstad plaatsvinden.